Нийслэлийн ногоон бүсийн хүүхдийн зуны зуслангийн үйлчилгээний түвшинг сайжруулах зарим арга зам

Бүтээлийн тайлбар

Хүүхдийн зуны зуслангийн зохион байгуулалт, ажил үйлчилгээний чанар байдал, зуслангийн үйл ажиллагааны хөтөлбөр зэргийг судалж түүнд үндэслэн зуслангийн үйл ажиллагааг сайжруулах арга замыг тодорхойлоход оршино.

Контентын хэсгээс