Нийгэмд задгай мөнгөний гүйцэтгэх үүргийг нэмэгдүүлэх арга зам

Бүтээлийн тайлбар

Задгай мөнгөний эрэлт нийлүүлэлтийг судлан дүн шинжилгээ хийж тэнцвэрт байдлыг тогтоох арга замыг нээн илэрүүлэх улмаар задгай мөнгөний үүрэг, ач холбогдлыг нэмэгдүүлэхэд оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч