МОНОС групп, нэгжүүдэд санхүүгийн үзүүлэлтүүдийг удирдлагын шийдвэр гаргалтад ашиглаж байгаа нь

Бүтээлийн тайлбар

Эмийн үйлдвэр, "Монос" группийн "Монос фарм трейд" ХХК санхүүгийн тайлангийн мэдээллийн цар хүрээ, удирдлагын шийдвэрийн уялдааг судалж, санхүүгийн шинжилгээний горимуудыг төгсжүүлж, загварчлахад чиглэсэн.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч