Байгууллагын ажилчдын сэтгэл ханамжийг судлах нь

Бүтээлийн тайлбар

Ажилчдын сэтгэл ханамжинд нөлөөлж буй хүчин зүйлсийн нөлөөллийн дарааллыг тодорхойлон гаргаж ирэх, сайжруулах боломж, арга замуудыг гаргаж ирэхэд судалгааны ажлын зорилго оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч