Шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг зах зээлд нэвтрүүлэх нь

Бүтээлийн тайлбар

ЖЕТ англи хэлний сургуулийн өнөөгийн нөхцөл байдлын судалгаа, хэрэглэгч, өрсөлдөгчийн судалгаанд үндэслэн шинэ бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нэвтрүүлэх маркетингийн стратеги, арга хэмжээг тодорхойлоход уг ажлын зорилго оршино.

Контентын хэсгээс