Монгол улсад биржийн худалдааг хөгжүүлэх арга зам

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсын ноолуур, мах, махан бүтээгдэхүүнийг олон улсын стандартад нийцүүлэн бэлтгэж, гадаад, дотоодын зах зээлд арилжаалах биржийг байгуулах, хөгжүүлэх арга замыг судалж, зөвлөмж, санал дэвшүүлэхэд оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч