Монгол дахь орон сууцны зээлийн үр ашигт хийсэн судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Хүн амын бодит хэрэгцээг хангасан орон сууцны зээлийн үр ашигт судалгаа хийх

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч