Компанийн нийгмийн хариуцлагын зарим асуудлууд

Бүтээлийн тайлбар

Компанийн нийгмийн хариуцлагын онолын ойлголтыг судлан, Монголын хувьд КНХ-ын тулгамдаж буй асуудлуудыг тодорхойлон, шийдэх арга замыг тодорхойлох, санал зөвлөмж боловсруулахад оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч