Зочид буудлын хүлээн авагчийн биеийн хэлэмжийн харилцааны онол, арга зүйн зарим асуудлууд

Бүтээлийн тайлбар

Монголын зочид буудлуудад зочин хүлээн авагч биеийн хэлэмжийг хэрхэн ашиглаж байгааг “Улаанбаатар”, ’’Баянгол”, ’’Чингис”, ’’Палас”, ’’Corporate” болон “Цэцэг” зочид буудлын зочин хүлээн авагч нарын жишээ дээр судалж, биеийн хэлэмжийн харилцааг сайжруулах боломжийг тодорхойлон бусад буудлуудад мөрдөж болохуйц дотоод үйлчилгээний журамд тохируулан зөвлөмж боловсруулах юм.

Контентын хэсгээс