Жижиглэнгийн худалдаан дахь төрийн хяналтын зарим гажуудал, арилгах арга замууд

Бүтээлийн тайлбар

Жижиглэнгийн худалдааны салбарыг хөгжихөд чухал үүрэг гүйцэтгэж байгаа төрийн хяналт шалгалтын чанар, хөгжлийн чиг хандлага. түүнд оршиж байгаа хүндрэл, хяналтын явцад гаргаж байгаа зарим нэг гажуудлын шалтгааныг тодорхойлох, түүнийг арилгах боломж. арга замыг гаргах явдал чухал юм

Контентын хэсгээс