Брэндийн удирдлагад олон нийтийн харилцааны арга хэрэгслийг үр дүнтэй ашиглах нь

Бүтээлийн тайлбар

Брэндийн удирдлага, олон нийтийн үйл ажиллагааны онол арга зүйг тодруулан судлах, мөн өнөөдөр манай оронд бизнесийн байгууллагуудын брэндээ олон нийтэд таниулах, хоногшуулах үйл ажиллагаа ямар байгааг шинжлэн судалсны үндсэн дээр тодорхой нэг брэндийг сонгон авч олон нийтийн харилцааны хамгийн оновчтой арга хэрэгслийг сонгон зах зээлд байршуулах, брэндээ хөгжүүлэх ямар боломж байгааг тодорхойлоход оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч