Үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл зардлыг бүтээгдэхүүний өртөгт хуваарилах нь

Бүтээлийн тайлбар

Үйлдвэрнйн байгууллагын үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл зардлын бүртгэл, түүнийг хувиар лан өртөгт шингээх одоогийн аргачлалтай танилцаж цаашид боловсронгуй болгох чиглэлд судалгаа хиих, өртөг тооцолтыг сайжруулахад чиглэсэн зөвлөмж боловсруулахад уг судалгааны ажлын зорилго оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч