Байгууллагын ажиллагчдыг идэвхжүүлэх арга зам, түүнийг сайжруулах нь

Бүтээлийн тайлбар

“Наран Их дэлгүүр” ХХК-ий ажиллагчдыг идэвхжүүлэлтийн өнөөгийн байдалд дүн шинжилгээ хийн, цаашид сайжруулах арга замыг тодорхойлох.

Контентын хэсгээс