Улаанбаатар хотын гэр хорооллын өрхийн амьжиргаа дээшлүүлэх асуудалд

Бүтээлийн тайлбар

Улаанбаатар хотын гэр хорооллын өрхийн орлогыг нь нэмэгдүүлэх боломжийг судлан тогтоож, иргэдийн гол хэрэгцээнд тулгуурлан эд хэрэглэгчдийн хоршоог зөв зохион байгуулах зорилготой.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч