Улаанбаатар хотод түр суух байрны түрээсийн асуудлууд

Бүтээлийн тайлбар

Түрээсийн талаарх Монгол улс дахь эрх зүйн орчин, өнөөгийн нөхцөл байдал, олон улсын практикийг судалж түрээсийн харилцаа, үйл ажиллагааны эрх зүйн орчинг сайжруулах бодпогын хувилбар боловсруулах түр оршин суух оюутнуудын амьдрах таатай боломжийг бүрдүүлэх үнийн хувьд тогтвортой байлгахад судалгааны ажлын үндсэн зорилго оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч