Төрийн байгууллагын бүтээмжийн менежментийн асуудалд

Бүтээлийн тайлбар

Төрийн байгууллагын тулгамдсан асуудлыг менежментийн шинжлэх ухааны зүгээс судлахад чиглэсэн.Судалгааны ажлаар менежментийн онолын үндсийг судлах, судалгааны тодорхой арга зүй ашиглан төрийн байгууллагын өмнө тулгарч буй асуудлыг судлах, зөвлөмж боловсруулах зорилтыг тавилаа.

Контентын хэсгээс