Төмөр замын вокзал

Бүтээлийн тайлбар

Манай орны төв суурин газрууд түүний дотроос нийслэл Улаанбаатар хотод зам тээвэр аялал жуулчлал хурдацтай хөгжиж байгаа учир түүнийг дагаад манай монгол орны аэровокзал, төмөр замын вокзалын одоогийн хүчин чадал нь тийм ч хангалттай бус байгаа билээ.

Контентын хэсгээс