Монгол улсад франчайзингийн системийг хөгжүүлэх нь

Бүтээлийн тайлбар

Франчайзинг Монголын бизнесийн салбарыг хэрхэн дэмжих болон олон улсын франчайзингийн туршлагыг судалж монгол улсад хэрэгжүүлж болох арга замуудыг тодорхойлоход энэхүү судалгааны ажлын зорилго оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч