Байгууллага дахь ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээг сайжруулах, боловсронгуй болгох

Бүтээлийн тайлбар

Гүйцэтгэлийн үнэлгээний онол, арга зүйн асуудлыг судлан, гүйцэтгэлийн үнэлгээг гадаад болон өөрийн оронд хэрэгжүүлж буй арга барил, туршлагыг нэгтгэн үзэж, өнөөгийн байдалд бодитой дүгнэлт хий, жүр өгөөжийг нь дээшлүүлэх үүднээс Засгийн газрын Хэрэгжүүлэгч агентлаг, Төр засгийн Үйлчилгээ, аж ахуйг эрхлэх газарт ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээний шинэ систем нэвтрүүлэх талаар өөрийн тодорхой санал дэвшүүлэхэд оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч