Аудитын компанийн дотоод стандартыг боловсронгуй болгох асуудалд

Бүтээлийн тайлбар

Аудитын компанийн дотоод стандартын агуулга ач холбогдол, тэр нь аудитын компаний үйл ажиллагаанд ямар үүрэгтэй байдаг болон аудитын ажлын чанарт дотоод стандартын үзүүлэх нөлөө, стандартын бүтэц агуулгыг онолын хувьд тодорхойлох, өөрийн болон гадаадын зарим улс орны аудитын компаний дотоод стандартын агуулга бүтцийг харьцуулан судалж үнэлэлт дүгнэлт өгөх энэ үндсэн дээр манайд хэрэглэж болохуйц стандартын жишиг бүтэц бий болгох явдал ажлын гол зорилго юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч