Компаний ашигт ажиллагааг сайжруулах асуудалд

Бүтээлийн тайлбар

“Атар-Өргөө" ХК-ийн ашигт ажиллагааны өнөөгийн байдал, ашигт ажиллагаанд нөлөөлөгч хүчин зүйл болон ашигт ажиллагааг сайжруулах асуудалыг тодорхойлоход судалгааны гол зорилго оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч