Сити дээд сургуулийн гоо сайхны тэнхимийн интерьерийн шинэчлэл

Бүтээлийн тайлбар

Сити дээд сургуулийн гоо сайхны тэнхимийн сургалтын анги тэнхимийн орчинг шинэчилж сайжруулах. дахин төлөвлөлт хийх, интерьерийн зураг төсөл боловсруулах зорилготой.

Контентын хэсгээс