Интернэт банкны хэрэглээг нэмэгдүүлэх боломж

Бүтээлийн тайлбар

ТАМ загварыг ашиглан интернет банкны хэрэглээг нэмэгдүүлэх боломжийг тодорхойлоход оршино. Дээрх дэвшүүлсэн судалгааны зорилгын хүрээнд дараах зорилтуудыг дэвшүүлж байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч