Аж ахуйн нэгж байгууллагын авлагын удирдлага зохион байгуулалтын асуудалд

Бүтээлийн тайлбар

Аж ахуйн нэгж байгууллагуудын авлага, түүний удирдлагыг сайжруулах, авлагын удирдлага хяналтын үйл ажиллагааг боловсронгүй болгоход оршино.

Контентын хэсгээс