Өрхийн хуримтлал банкны хадгаламжийн эх үүсвэр болох нь

Бүтээлийн тайлбар

Айл өрх бүр өөрийн гэсэн өрхийн төсөвтэй байдаг. Өрхийн төсвийг зохистой зарцуулснаар тодорхой хуримтлал үүсгэж үүсгэсэн хуримтлал нь хэрхэн банкны хадгаламжийн эх үүсвэр болох талаар судлахыг зорьсон юм.

Контентын хэсгээс