Аж ахуйн нэгж байгууллагын авлага цуглуулгыг сайжруулах асуудалд

Бүтээлийн тайлбар

Аж ахуйн нэгж байгууллагуудын авлага, түүний бүртгэл хөтлөлтийг сайжруулах, авлагын удирдлага хяналтын үйл ажиллагааг боловсронгүй болгоход оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч