Жи мобайл компаний маркетингийн стратегийн зарим асуудалд

Бүтээлийн тайлбар

Монголын үүрэн холбооны зах зээлдэх бодит байдалыг харгалзан үзсэнээр Ж- Мобайл компанийг Юнител компанитай өрсөлдөгч гэж үзэн харьцуулан шинжлэж, зах зээл дэх хувь хэмжээ болон маркетингийн стратегид дүгнэлт зорилт өгч, цаашид ямар үйл ажиллагаа явуулбал илүү ашигтай, илүү зах зээл дэх өрсөлдөгч чадвар сайжирах зэрэгт өөрийн санал дэвшүүлэхэд зорилгоо болголоо.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч