25-р Тусгай сургуулийн интерьер, экстерьерийн шинэчилсэн төсөл

Бүтээлийн тайлбар

Хөжлийн бэрхшээлтэй /саажилттай, давунтай, хэл ярианы бэрхшзэлтэй, оюуны бзрхшэзлтэй/ хүүхдүүдийн эргономикийн шаардлагыг хангахуйц тухайн хүүхдүүдийн сэтгэл зүйн онцлогт тохирсон орон зайн төлөвлөлт, интерьер экстерьерийн шийдлийг бүрдүүлэх юм.

Контентын хэсгээс