Ангилал:Ном
Химийн хичээлээр шалгах тест

Бүтээлийн тайлбар

Сургалтын ажил, түүний дотор хими сургалт нь сурагчдад маш олон хууль, онол, ухагдахуун, баримгын тухай мэдлэг чадвар эзэмшүүлдэг учир тэр бүхнийг хэрхэн эззмшиж байгааг нь цаг тухайд нь шалган оношлож түүнд тохируулан давтан ба шинээр эзэмшүүлэх зүйлээ нэмж өгөх шаардлагатай байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч