Ангилал:Ном
Химийн тооцоот бодлого бодох арга

Бүтээлийн тайлбар

Химийн тооцоо нь маш олон төрөл байх боловч түүнийг үндсэн 10 төрөлд ангилж болох юм. Энэ тохиолдолд эдгээр төрлүүдийг товчхон боловч хамран оруулахыг оролдов. Энэ гарын авлагад ч манай хими сургалтын практикт дутагдалтай байгаа химийн төрмодинамик, урвалын кинөтик, химийн тзнцвэр болон цахилгаан химийн зарим асуудлуудад нэлээд анхаарав.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч