Ангилал:Ном
Ерөнхий хими

Бүтээлийн тайлбар

Ерөнхий хими нь бусад салбаруудынхаа алинд нь ч тулгуур болох хамгийн ерөнхий гол чухал ухагдахуун, хууль онол зүй тогтлыг агуулдаг. Ерөнхий химийн хамгийн гол чухал ухагдахуун нь “ элемент” “бодис” “ урвал” юм. Энэ гурван ухагдахуун дээр бусад бүх ухагдахуунууд суурилдаг. Химийн элемент гэдэг ухагдахуун нь нөгөө хоёрынхоо үндэс болдог . Химийн элемент гэдэг хийсвэр ухагдахууны бодит хэлбэр нь атом юм. Атомын мөн чанарыг таньж мэдэхийн тулд түүний найрлага бүтэц , шинж чанарыг судпах хэрэгтэй.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч