Tатварын бүртгэл I
(1)

Бүтээлийн тайлбар

Судлах зүйл

1.1 Татварын тухай ойлголт

1.2 Татварын үүрэг, зарчим

1.3 Татвар ногдуулалтын зорилго, татварын нөлөөлөл

1.4 Татвар ногдуулах нэгж, татвар ногдуулалт

Контентын хэсгээс