Ангилал:Ном
Аудит

Бүтээлийн тайлбар

Уг сурах бичигт аудитьш түүхэн хөгжил, онолын хандлага, үндсэн ойлголт, төрөл зэрэг онол арга зүй болон дансдын аудитыг циклээр авч үзсэн, бүлэг бүрд суралцагчдын ажиллах асуулт, тест, дасгал-кейс оруулсан нь эдийн засаг, менежмент, бизнесийн удирдлага, ялангуяа нягтлан бодох бүртгэлийн чиглэлээр суралцаж буй их, дээд сургуулийн оюутан, магистрант, докторант төдийгүй аудитын үйлчилгээг үзүүлж буй хэн бүхний оюуны хэрэгцээнд нийцхүйц бүтээл болгох зорилго тавьсны илрэл бүлгээ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч