Сургах, судлахад суралцахуй

Бүтээлийн тайлбар

Номын сурган заах арга зүйн гол агуулгыг Өрнө Дорнын болон Монгол улсын боловсрол судлалын эрдэмтэн мэргэд, судлаачдын үзэл баримтлал, онол сургаал, ном судраас тунгаан түүвэрлэсний зэрэгцээ өөрийн сурган хүмүүжүүлэх ажлын 24 жилийн туршлагаасаа тусган бүрдүүлсэн болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч