БНХАУ-ын нэг бүс, нэг зам төсөлд монгол улсын оролцоо

Бүтээлийн тайлбар

БНХАУ-ын санаачлан ажил xэрэг болгоод буй Нэг бүс, нэг зам төслийн хүрээнд Монгол улс дэд бүтцээр холбогдсоноор нийгэм эдийн засагт үзүүлэх нөлөө, боломжууд мөн шаардагдах МУ-ын дэд бүтцийн асуудлыг торгоны замын бүтээх байгуулалтанд уялдуулан шийдвэрлэхэд судалгааны ажлын зорилго оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч