Бизнесийн байгууллагуудын өрсөлдөх чадварын судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Судалгааны ажлын зорилго нь Монгол улсын сүү, сүүн бүтээгдэхүүний салбарын өрсөлдөх чадварын зарим асуудлыг судалж, тэдгээрийг сайжруулах арга замыг тодорхойлоход оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч