Байгууллагын хүний нөөцийн гүйцэтгэлийн үнэлгээг сайжруулах нь

Бүтээлийн тайлбар

“Юнител” ХХК-ийн Борлуулалт үйлчилгээний газрын ажилтнуудын ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээний системийг илүү боловсронгуй болгох арга замуудыг тодорхойлохыг зорилоо.

Контентын хэсгээс