Байгууллагын сүлжээнд машин сургалтын аргыг ашиглан анализ хийх

Бүтээлийн тайлбар

Машин сургалтад суурилсан програм хангамжийн тусламжтай байгууллагын сүлжээний гарц, топологид анализ, хяналт хийж өгөгдлийн урсгалын хэрэглээ, зарцуулалтыг тодорхойлохыг зорилоо.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч