Байгууллагын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэхэд мэдлэгийн менежментийг ашиглах нь

Бүтээлийн тайлбар

Юнител группын нийт ажилчдын мэдлэгийг ашиглан тухай байгууллагын зах зээл дээрх байр суурь, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх арга замыг тодорхойлох зорилго тавьсан болно.

Контентын хэсгээс