Байгууллагын дотоод маркетингийг хөгжүүлэхэд өнгөний маркетингийг ашиглах нь

Бүтээлийн тайлбар

Ажилчдын сэтгэл ханамж, бүтээмжид нөлөөлөх өнгөний нөлөөллийг тодорхойлоход энэхүү судалгааны ажлын зорилго оршино.

  • Ажилчдын сэтгэл ханамж болон түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн онол арга зүйн асуудлыг судлах
  • Өнгөний онол, арга зүй, хандлагыг судлах
  • Өнгө болон сэтгэл ханамж, бүтээмжийн харилцан уялдааг судлах
  • Өнгөний маркетингийг ашиглан ажлын сэтгэл ханамж болон ажлын бүтээмжийг дээшлүүлэх боломжийг тодорхойлох

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч