Байгууллагын агуулахын гүйцэтгэлийг сайжруулах арга замыг боловсруулах нь

Бүтээлийн тайлбар

“Говь” ХК-ийн экспортын агуулахын гүйцэтгэлийг сайжруулах арга замыг боловсруулахад энэхүү судалгааны ажлын зорилго ньоршино.

Контентын хэсгээс