Байгууллага дахь эрэгтэй болон эмэгтэй удирдагч нарын ялгааг тодорхойлох нь

Бүтээлийн тайлбар

Менежмент болон удирдах онцлог шинж чанар нь олон талаараа жендэрт суурилсан байна. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд байгууллагын болон менежментийн жендэрийн харилцааг судалсан олон улсын томоохон судалгаанууд өссөөр байна. Энэ нь онолын болон практикт аль алинд хамаарна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч