Багш нарын гүйцэтгэлийн үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг боловсронгуй болгох нь

Бүтээлийн тайлбар

Сургуулийн өмнөх боловсролын багш нарын ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээний өнөөгийн байдлыг тодорхойлж, цаашид гүйцэтгэлийг үнэлэх тохиромжтой шалгуур үзүүлэлтийг боловсруулахад оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч