Арилжааны банкуудын зээл болон хадгаламжийн хүүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлс

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү судалгааны ажлаар арилжааны банкуудын хадгаламжийн хүү болон хүүний зөрүүнд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг илрүүлж, хүүнд гарч буй өөрчлөлтийн шалтгааныг тайлбарлахыг зорилоо.

Контентын хэсгээс