Арилжааны банкны эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх арга зам

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж буй банк санхүүгийн байгууллагуудын өнөөгийн байдлыг судалж, эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх арга замыг тодорхойлж, харьцуулсан шинжилгээ хийхэд энэхүү судалгааны гол зорилго нь оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч