Арилжааны банкны үйлчилгээг хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжинд үндэслэн сайжруулах арга зам

Бүтээлийн тайлбар

Судалгааны ажлын зорилго нь Капитал банкны үйлчилгээний чанарыг сайжруулах арга замыг тодорхойлоход оршино. Зорилт:

  • Үйлчилгээний маркетингийн онол арга зүйг судлах
  • Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгааны онол арга зүйг судлах
  • Капитал банкны гадаад, дотоод орчны судалгааг хийх
  • Капитал банкны үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийн судалгааг хийх
  • Капитал банкны үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх арга

Контентын хэсгээс