Арилжааны банкны ашигт ажиллагаанд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн шинжилгээ

Бүтээлийн тайлбар

Арилжааны банкны ашигт ажиллагаанд нөлөөлөгч хүчин зүйлсүүдийг илрүүлж тэдгээрийн банкны салбарын ашигт ажиллагааг илэрхийлэх гол үзүүлэлт болох активын өгөөж буюу ROA-д нөлөөлж буй нөлөөллийн түвшинг тодорхойлон гаргаж ирэхийг зорьлоо. Үүний үр дүнд арилжааны банкууд ашгаа нэмэгдүүлэхийн тулд макро орчны хувьд илүү үр дүнтэй бодлого шийдвэрүүдийг гаргаж, микро түвшиндээ хяналт тавин ажиллах боломж бүрдэх юм.

Контентын хэсгээс