Ард даатгал ХХК-н Аттестатчиллын үр дүнг ашиглан сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох нь

Бүтээлийн тайлбар

Ард Даатгал ХХК-ийн Аттестатчиллын үр дүнг ашиглан сургалтийн хэрэгцээг тодорхойлоход энэхүү судалгааны зорилго оршино.

  • Сургалтын хэрэгцээ боловсруулах онол арга зүй
  • Аттестатчилалын онол арга зүй
  • Ард Даатгал ХХК-ийн Аттестатчиллын журам, үр дүнг судлан шинжлэх
  • Ард Даатгал ХХК-ийн Аттестатчиллын журам, үр дүнг Даатгалын мэргэжилтэнгүүдээр үнэлүүлэх
  • Ард Даатгал ХХК-ийн Аттестатчиллын журам, үр дүнгийн талаарх ажилчдын хандлагыг тодорхойлох
  • Ард Даатгал ХХК-ийн Аттестатчиллын үр дүнг ашиглан сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч