Актив, пассивын удирдлагын үр ашгийг нэмэгдүүлэх нь

Бүтээлийн тайлбар

Арилжааны банк, тэр дундаа Төрийн банкны санхүүгийн өнөөгийн чадавхийг тодорхойлж, санхүүгийн үйл ажиллагаанд үнэлэлт дүгнэлт өгөх замаар актив пассивын удирдлагын оновчтой шийдвэр гаргах арга зам судлах зорилготой.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч