Ажиллах хүчний шилжилтэд нөлөөлөх хүчин зүйлс

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү дипломын ажлын зорилго нь монгол улсын дотоодоос гадагш чиглэсэн нийт ажиллах хүч болон эмэгтэй ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний татах хүчин зүйлсийг тодорхойлоход оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч